Настолник на счетоводителя

 

Препоръчано издание:

 

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Книга на хартия:
704 страници, голям формат. Излиза от печат в края на месец март 2023 г. с включена безплатна куриерска доставка със Speedy.

Онлайн вариант: ВЕЧЕ Е НАЛИЧЕН на този сайт!!! Съдържа както абсолютно всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса и допълнителна нормативна база. Наличен е незабавно след ВХОД в системата.

Цена: 69 лв. без ДДС – КУПИ

 


 

Счетоводно отчитане
Христо ДОСЕВд.е.с., регистриран одитор
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
Kъм раздела

Данъчно облагане
Обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

ЗДДСМина ЯНКОВАданъчен експерт в МФ
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
Kъм раздела

ЗКПОдоц. д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
Kъм раздела

ЗДДФЛЛорета ЦВЕТКОВАданъчен експерт в НАП
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
Kъм раздела

Трудово право
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВексперт по трудово право
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
Kъм раздела

Осигуряване
Аспасия ПЕТКОВАексперт по социално осигуряване
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Kъм раздела

Съдържание:

 

Счетоводно отчитане

Документи в раздела:

 

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Документи в раздела:

 

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Документи в раздела:

 

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Документи в раздела:

 

Трудово право

Документи в раздела:

 

Социално и здравно осигуряване

Документи в раздела:

 

Законодателство

Документи в раздела:

 

Заявете книгата
“1000 ВЪПРОСА –
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя –
Издание 2023 г.

error: Съдържанието е защитено от копиране.